Home

Opis načina dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi organ razpolaga

bolnisnica
Neposreden dostop Katalog je dostopen brezplačno v elektronski obliki na naslovu http//:www.bolnisnica-go.si in ga je mogoče natisniti. Uporabniki lahko pridejo do navedenega naslova z običajnimi brskalniki, informacije na portalu pa se nahajajo v običajnih oblikah zapisa.

Katalog je dostopen v fizični obliki tudi na naslovu: Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Tajništvo direktorja, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici, kjer se lahko osebno zglasite vsak delavnik med 9.00 in 11.00 uro ter 13.00 in 15.00 uro.

Katalog je dostopen ljudem s posebnimi potrebami (vstop z invalidskimi vozički), stavbe so opremljene z dvigali.

Dostop na podlagi posebne zahteve Pisna zahteva:

Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko pošljete po pošti na naslov: Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici ali jo oddate osebno na istem naslovu v Tajništvu direktorja zavoda vsak delavnik med 9.00 in 11.00 uro ter 13.00 in 15.00 uro.

Zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi za dostop do informacij javnega značaja mora prosilec opredeliti:
1. informacijo, s katero se želi seznaniti,
2. na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).
Prosilcu ni treba pravno utemeljiti zahteve, ali izrecno označiti, da gre za zahtevo za dostop do informacije javnega značaja. Če iz narave zahteve izhaja, da gre za zahtevo za dostop do informacije javnega značaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju: ZDIJZ), organ obravnava zahtevo po tem zakonu.
Če bomo ugotovili, da je zahteva prosilca nepopolna in je zaradi tega ne moremo obravnavati, vas bomo pozvali, da jo v določenem roku dopolni.
Organ vaši zahtevi smo dolžni odločiti nemudoma, najkasneje pa v roku 20 delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve. Le izjemoma se lahko rok za odločanje podaljša na 30 delovnih dni.
Vašo zahtevo lahko v celoti ali delno zavrnemo, če ugotovimo, da zahtevani podatek oziroma dokument pomeni izjemo po ZDIJZ.
Pravno varstvo ima samo prosilec, ki vloži pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.

Ustna zahteva:

V času uradnih ur se lahko oglasite pri uradni osebi za posredovanje informacij javnega značaja in ustno izrazite svojo zahtevo. Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja ustno, ne morete vložiti pritožbe na negativno odločitev zavoda. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.