Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

Varstvo osebnih podatkov

bolnisnica

INFORMACIJE ZA POSAMEZNIKE PO SPLOŠNI UREDBI O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (General Data Protection Regulation - GDPR)

Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica (v nadaljevanju: SB Nova Gorica) kot upravljavec obdeluje osebne podatke za namene opravljanja zdravstvenih storitev, za namene zaposlovanja, za namene zagotavljanja nemotenega poteka oziroma organizacije dela ter druge namene, določene z veljavnimi predpisi. Z osebnimi podatki ravnamo na podlagi in v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, področja zdravstvene dejavnosti in drugih veljavnih predpisov oziroma na podlagi in v skladu s privolitvijo posameznika. Večina podatkov, ki jih pri nas obdelujemo, ima status posebne vrste osebnih podatkov, to je občutljivih osebnih podatkov – takšni so namreč vsi zdravstveni podatki.

Zavedamo se, da je v odnosu bolnišnica – pacient, uporabnik oziroma stranka še kako pomembno zaupanje. Pomemben gradnik tega zaupanja je varnost in zaupnost osebnih podatkov, občutljivih osebnih podatkov in ostalih podatkov, s katerimi se seznanimo in jih obdelujemo pri opravljanju našega dela.

Namen tega obvestila je seznanitev posameznikov z vsemi informacijami za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki jih kot upravljavec obdeluje SB Nova Gorica skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679.

 

I. KONTAKTNE INFORMACIJE UPRAVLJAVCA OSEBNIH PODATKOV TER POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ime/naziv: Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica

Sedež: Padlih borcev 13 a, 5290 Šempeter pri Gorici

Zakoniti zastopnik:  Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med., direktor zavoda 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO): Nežika Erzetič Drnovšek, mag. posl. ved.

E-pošta: dpo@bolnisnica-go.si

 

II. EVIDENCE DEJAVNOSTI OBDELAVE

V posamezni evidenci dejavnosti obdelave podatkov (v nadaljevanju: evidenca) je opredeljena vrsta osebnih podatkov, ki se obdelujejo; nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo; pravne podlage za njihovo zbiranje in obdelavo; uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov; posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam in v tretje države; čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov in ukrepi varovanja.

Na področju zdravstvenega varstva ima upravljavec vzpostavljene naslednje evidence:

1. Osnovna medicinska dokumentacija (NIJZ 1),

2. Čakalni seznam,

3. Evidenca pridobivanja popkovnice ter pridobivanja in darovanja popkovnične krvi,

4. Evidenca o darovalcu,

5. Seznam oseb, ki se jim vsadijo medicinski pripomočki.

6. Zbirka podatkov donorskega centra o darovalcih - izvajanje transplantacijske dejavnosti in zagotavljanje sledljivosti

Upravljavec osebnih podatkov obdeluje tudi osebne podatke, ki niso s področja zdravstvenega varstva in so opredeljeni v naslednjih evidencah:

1. Kadrovska evidenca zaposlenih,

2. Evidenca delovnega časa,

3. Evidenca o kandidatih za opravljanje dela,

4. Evidenca strokovnih izpitov,

5. Evidenca o zdravstvenih pregledih delavcev,

6. Evidenca o postopkih za pridobitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja,

7. Evidenca o usposabljanju za varnost in zdravje pri delu,

8. Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom in seznanitvi s požarnim redom,

9. Evidenca o nezgodah pri delu,

10. Poslovna in finančno-računovodska dokumentacija,

11. Evidenca izvršilnih postopkov,

12. Zbirka podatkov o članih sveta zavoda,

13. Video nadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore,

14. Video nadzor v delovnih prostorih,

15. Evidenca izdanih soglasij in sklenjenih podjemnih pogodb,

16. Matične knjige in zvezki.

17. Evidenca stanovanj v upravljanju

18. Evienca vstopov in izstopov (Kartični dostop)

 

III. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

V SB Nova Gorica vaše osebne podatke varujemo pred nezakonito obdelavo. Prav tako skrbimo, da ne pride do nenamerne izgube, uničenja ali kakršnekoli druge poškodbe osebnih podatkov, ki jih obdelujemo.

Vse varovalne ukrepe, ki jih uporabljamo, smo izbrali na podlagi presoje, kjer smo upoštevali naše tehnološke zmožnosti, naše finančne zmožnosti ter tveganja, ki bi jih obdelava osebnih podatkov lahko prinesla posameznikom.

Če bo v SB Nova Gorica prišlo do ugotovitve kršitve varstva osebnih podatkov, bomo o vsaki takšni kršitvi v 72 urah obvestili informacijskega pooblaščenca, ki predstavlja pristojni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov v Sloveniji.

 

IV. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov ali e-naslov iz točke I. lahko posameznik zahteva uveljavitev pravic, ki izhajajo iz Splošne uredbe in jih upravljavec zagotavlja posameznikom v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

1. pravico do informiranja in seznanitve z lastnimi osebnimi podatki,

2. pravico do popravka in izbrisa (“pravica do pozabe”),

3. pravico do omejitve obdelave,

4. pravico do prenosljivosti podatkov,

5. pravico do ugovora in vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,

6. pravice v zvezi z avtomatizirano obdelavo in profiliranjem.

Pred vložitvijo pisne zahteve za uveljavljanje pravic posameznika, ki izhajajo iz Splošne uredbe, vam priporočamo, da se seznanite z navodili, kako vložiti zahtevo.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico vložiti pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov. Kontaktni podatki Informacijskega pooblaščenca so: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si, DPO za Urad IP: dpo@ip-rs.si.

Kontaktni in drugi podatki Informacijskega pooblaščenca so dostopni na spletni strani https://www.ip-rs.si.

Obvestilo je objavljeno na spletni strani upravljavca osebnih podatkov in velja z dnem njegove objave dalje.