Home

Organi

bolnisnica

Splošno

V skladu z določili akta o ustanovitvi in statuta bolnišnice ima bolnišnica naslednje organe:

  • svet zavoda,
  • direktorja zavoda,
  • strokovni direktor zavoda,
  • strokovni svet zavoda.

Svet zavoda je organ upravljanja zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda ter predstavniku uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Sestava, način imenovanja oziroma izvolitve članov sveta zavoda, trajanje mandata in pristojnosti sveta zavoda so določene z aktom o ustanovitvi oziroma statutom bolnišnice.

Direktor zavoda je poslovodni organ zavoda, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Imenuje ga svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Trajanje mandata in pristojnosti direktorja zavoda so določene z aktom o ustanovitvi oziroma statutom bolnišnice.

Strokovni direktor zavoda vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. Imenuje in razrešuje ga svet zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda. Trajanje mandata in pristojnosti strokovnega direktorja zavoda so določene z aktom o ustanovitvi oziroma statutom bolnišnice.

Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda. Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta zavoda so določene s statutom bolnišnice. Strokovni svet zavoda obravnava vprašanja s področja medicinskega strokovnega dela zavoda, predlaga ustrezne rešitve in priporoči s tega področja, odloča o posameznih strokovnih vprašanjih, določa strokovne podlage za program dela in razvoj zavoda ter daje svetu zavoda in direktorju zavoda mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda in predlaga načrt nabave medicinske opreme.

S statutom bolnišnice sta določena tudi naslednja posvetovalna organa direktorja zavoda: Kolegij predstojnikov služb, predstojnikov samostojnih medicinskih oddelkov in vodij skupnih medicinskih služb ter Kolegij glavnih medicinskih sester in tehnikov medicinskih služb, samostojnih medicinskih oddelkov in skupnih medicinskih služb.